Regulamin

Regulamin Serwisu Internetowego leczenie-otylosci.pl
§1 – Wstęp
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu internetowego leczenie-otylosci.pl znajdującego się pod adresem internetowym leczenie-otylosci.pl. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny i wyczerpujący określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu oraz innych osób korzystających z jego usług.

§2 – Informacje ogólne
Właścicielem i administratorem Serwisu Internetowego leczenie-otylosci.pl jest Krzysztof Jaciw zwany dalej Administratorem.
Niniejszy Regulamin zwany dalej Regulaminem stanowi podstawę funkcjonowania Serwisu Internetowego leczenie-otylosci.pl zwanego dalej Serwisem.
Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników Serwisu zwanych dalej Użytkownikami.
Wszelkie uwagi, informacje i zapytania odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego,
Informacje publikowane na łamach Serwisu mają charakter wyłącznie informacyjny.
§3 – Warunki techniczne korzystania z Serwisu
Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla poprawności funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na Koncie. Każdy Użytkownik powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślny lub nieumyślny), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność.
Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów internetu, aktywnej skrzynki e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.
Strony internetowe Serwisu działają w oparciu o technologię plików “cookies”. Pliki “cookies” to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających strony Serwisu, w celu zachowania w nich informacji i danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z Serwisu. Brak obsługi plików “cookies” przez przeglądarkę internetową stosowaną przez Użytkownika nie powoduje niemożności uczestnictwa w Serwisie, jednakże może to powodować utrudnienia lub nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, dlatego zalecane jest stosowanie oprogramowania z włączoną obsługą plików “cookies”.
§4 – Rejestracja Użytkownika w Serwisie
Użytkownikiem Serwisu może zostać osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dobrowolnie zapoznała się i zaakceptowała niniejszy Regulamin.
Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.
Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem skrzynki e-mail i stron Serwisu.
Przesyłając Formularz Rejestracyjny Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
§5 – Zablokowanie i usunięcie Użytkownika
Użytkownik może w każdej chwili zostać usunięty z Serwisu na własną prośbę po uprzednim powiadomieniu o tym Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Użytkownik może zostać zablokowany lub usunięty z Serwisu, gdy posługuje się wyrażeniami powszechnie uznanym za obraźliwe.
Użytkownik może zostać zablokowany lub usunięty z Serwisu, gdy bez zgody Administratora zakłada więcej niż jedno konto na Serwisie.
Użytkownik może zostać zablokowany lub usunięty z Serwisu, gdy podejmuje działania na niekorzyść Administratora.
Użytkownik może zostać zablokowany lub usunięty z Serwisu bez podawanie przyczyn z strony Administratora, gdy Administrator uzna to za konieczne.
Zablokowany lub usunięty Użytkownik nie może żądać od Administratora usunięcia z Serwisu wprowadzonych przez siebie treści (komentarzy, postów itp.).
§6 – Odpowiedzialność i zastrzeżenia
Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu.
Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach Serwisu, informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu.
Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem. Określenie reguł świadczenia takich usług, należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny, oraz do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami.
W maksymalnie szerokim zakresie, jak na to pozwalają przepisy prawa, Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników ani wobec osób trzecich z tytułu pośredniej lub bezpośredniej straty lub szkody i z tytułu utraty danych, bez względu na przyczynę (wynikłą z zaniedbania lub złamania niniejszego Regulaminu lub w inny sposób), nawet jeżeli Administrator mógł przewidzieć taką stratę lub szkodę lub został o takiej możliwości poinformowany.
Administrator nie ponosi też odpowiedzialności za:

skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika;
zawartość innych stron internetowych, które są połączone z Serwisem za pomocą odnośników (linków);
szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu;
problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Administrator przy zachowaniu należytej staranności nie był wstanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu Serwisu związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez podmioty trzecie;
korzystanie z Serwisu przez Użytkowników niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
przerwy w funkcjonowaniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych;
utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu, dysfunkcją sieci Internet lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora, błędy lub pomyłki w Serwisie lub treściach publikowanych na jego łamach.
Administrator nie odpowiada w żaden sposób w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu oraz za ich rzetelność i autentyczność.
§7 – Zmiany Regulaminu
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w obrębie niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, bez podania przyczyny.
Wszelkie zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.
W przypadku odmowy akceptacji nowego Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego.
§8 – Obowiązywanie Regulaminu
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i wiąże w tej wersji do dnia jego zmiany lub odwołania.